Hi Everyone ♥♥♥ I'm Just a simple Girl Tryna find a place...I'm Just a simple girl Tryna find a place....I'm Just a simple girl Tryna find a place I'm Just a simple girl Tryna find a place...I'm Just a simple girl Tryna find a place....I'm Just a simple girl Tryna find a place...I'm Just a simple girl Tryna find a place....I'm Just a simple girl Tryna find a place.....I'm Just a simple girl Tryna find a place....I'm Just a simple girl Tryna find a place....I'm Just a simple girl Tryna find a place

 • junnie’s hug $____________$ 

  junnie’s hug $____________$ 

  35 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More... • (Source: 1412501)

  43 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • 501inmyseoul:

  always love you

  65 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More... • rising-dem0n:

*^*

  rising-dem0n:

  *^*

  27 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More... • (Source: ukkihara)

  88 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • arukidasuyo:

  PIN!= Akanishi & Tomohisa

  FRIDAY mag.

  [c:http://weibo.com/everylittlet & http://weibo.com/stanime]

  67 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • x3011x:

  The Monsters

  CDTV 2012-2013

  (via x1lovex)

  62 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More... • (via tomonishi)

  43 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • Tamapi♥

  (via tokeijikakenokirichan-deactivat)

  206 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • kansilay:

  MONSTERS 01: Relax

  23 notes Comments
  Share to Facebook Share to Twitter Email This Email This Email This Email This Email This Email This More...


 • Page 1 of 148

  This form is inoperational!  Yoo Min'na ☃...
  Watashi no namae wa Ran desu ..Toshi wa nijuu ichi sigh desu ...
  Anime ya Nihon to kankoku Dorama ga Daisuki desu ...
  Watashi no sukina aidoru wa
  ♥ JUNNIE OPPA TO YAMAPI DESU♥
  Also am addicted to Tantie Conan ^-^~
  Min'na Yoroshiku ne ❥~~


  FOLLOWING